Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

05/05/2023

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI: 

https://nvgcomvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanhnh_vinacap_vn/EjDxvXYjVUBPsXUDAwnMDpUBomgwBMmvqZPwRTANxuCmNQ?e=q8LTBO 

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
05/04/2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

KÍNH GỬI: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSD)

 

THÔNG BÁO - Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2023
26/12/2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2023)

Thông báo - ngày đăn ký ĐHĐCĐ BT 2023.pdf

THÔNG BÁO - Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2023
02/12/2022

THÔNG BÁO

V/v: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Xem chi tiết tại đây

Thông báo chi trả cổ tức năm 2021
08/09/2022

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng GIám Đốc...

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc công ty
21/03/2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP!!!

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
15/02/2022

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
27/01/2022

Xem chi tiết tại bài viết

Thông báo chốt danh sách cổ đông 2022
18/01/2022

Thông tin chi tiết về báo cáo tình hình quản trị công ty 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty 2021
04/06/2021

Xem chi tiết trong bài viết

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC 2021
07/04/2021

Văn Kiện Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2021

Văn Kiện Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2021
02/04/2021

Thông báo họp Đại Hội Cổ Đông 2021

Thông báo họp đại hội cổ đông 2021
18/03/2021

BÁO CÁO
Về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng

REPORT ON OWNERSHIP CHANGES OF MAJOR SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF SHARES/CLOSE-ENDED FUND CERTIFICATES

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA ÔNG PHẠM VĂN TRUNG KIÊN QUỸ ĐÓNG (CẬP NHẬT LẦN 2 + 3)
18/03/2021

BÁO CÁO
Về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng

REPORT ON OWNERSHIP CHANGES OF MAJOR SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF SHARES/CLOSE-ENDED FUND CERTIFICATES

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA ÔNG NGÔ PHÚC LÂM QUỸ ĐÓNG
15/03/2021

BÁO CÁO
Về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng

REPORT ON OWNERSHIP CHANGES OF MAJOR SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF SHARES/CLOSE-ENDED FUND CERTIFICATES

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA ÔNG PHẠM VĂN TRUNG KIÊN QUỸ ĐÓNG
03/03/2021

Con trai ông Ngô Hoàng Phương - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1.602.536 CP

Công bố thông tin VTE - Ngô Phúc Lâm
03/03/2021

Em rể vợ ông Ngô Hoàng Phương - Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 1.602.536 CP

Công bố thông tin VTE - Phạm Văn Trung Kiên
Tổng số 79 - Trang 1/3