Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên

T/B: Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông về việc Miễn nhiệm TV HĐQT và Bầu bổ sung TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) theo Văn bản của Tập đoàn VNPT

 • Tên chứng khoán: Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP

  Mã chứng khoán: VTE

  Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

  ...

  ...

  Quý cổ đông tải thông báo Tại đây

 • Tags: